Statut Fundacji "Africa Help"

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1. Fundacja „Africa Help” zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Fundatora w osobie Anny Walkowiak, aktem notarialnym z dnia 3 marca 2017r. Sporządzonym przez Notariusza Tomasza Antoniaka  w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu przy ul. Święty Marcin 19/3, 61-804 Poznań.

§2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1994r. o fundacjach (Dz.U. Nr 21., poz. 97., z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§3. Fundacja posiada osobowość prawną.

§4. Siedzibą fundacji jest miasto Poznań.

§5. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej oraz być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności.

§6. Fundacja może używać wyróżniającego ja znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.

§7. Ministrem właściwym ze względu na zakres działania Fundacji jest Minister Spraw Zagranicznych.

ROZDZIAŁ II
Cel, zasady i formy działalności Fundacji

§8. Do celów statutowych Fundacji należy działalność na rzecz i w zakresie:

 1. niesienie wszelkiej pomocy osobom dotkniętym skutkami kryzysów humanitarnych, wojen domowych, klęsk żywiołowych, przemocy lub innych sytuacji zagrażających ich życiu, zdrowiu, lub dobrobytowi, zarówno na terytorium Rzeczpospolitej, jak i za granicą;
 2. dostarczanie pomocy humanitarnej;
 3. udzielanie pomocy żywnościowej, rozwojowej, technicznej, edukacyjnej i zdrowotnej;
 4. upowszechnienie idei praw człowieka, praw dziecka i praw kobiet,
 5. szeroko pojęte wsparcie dla uchodźców, migrantów, uchodźców wewnętrznych i innych grup, zwłaszcza w zakresie ochrony prawnej, potrzeb humanitarnych, aktywizacji zawodowej oraz innych potrzeb zarówno na terytorium RP, jak i za granicą;
 6. prowadzenie działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz rozwiązywania problemów globalnych, niesienia pomocy humanitarnej, praw człowieka;
 7. wspieranie wolontariatu;
 8. działalności na rzecz organizacji pozarządowych, organizacji pożytku publicznego i innych podmiotów prowadzących działalność tego typu w zakresie określonym w pkt. 1-7.

§9. Określona statutem pomoc udzielana jest bez względu na miejsce zamieszkania osoby potrzebującej.

§10. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może:

 1. podejmować działania związane z przygotowywaniem i wysyłaniem pomocy humanitarnej i rozwojowej;
 2. podejmować działania związane z prowadzeniem oraz popieraniem badań naukowych oraz inną działalnością naukową;
 3. wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
 4. Współpracować z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi (krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi) w zakresie związanym z realizacją celów Fundacji;
 5. uczestniczyć w projektowaniu, produkcji i udostępnianiu materiałów edukacyjnych, kampanii, wystaw i środków przekazu;
 6. chronić, pozyskiwać, administrować, wykorzystywać i rozporządzać majątkiem Fundacji, w tym również prawami własności intelektualnej;
 7. zbierać fundusze poprzez zbiórki publiczne, aukcje, koncerty, bale charytatywne, wpłaty od osób fizycznych i prawnych.

ROZDZIAŁ III
 Majątek i dochody Fundacji

 §11. Majątek i dochody Fundacji stanowi Fundusz założycielski w kwocie 5.000 zł oraz środki finansowe, ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację w toku działalności gospodarczej.

W Fundacji „AFRICA HELP” zabronione jest:

 1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczenie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób z którymi Fundatorzy, członkowie organów Fundacji oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub karteli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz jej Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji;
 4. kupowanie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§12. Dochody Fundacji pochodzą z :

 1. świadczeń Fundatorów,
 2. darowizn, spadków i zapisów,
 3. odsetek bankowych,
 4. dochodów ze zbiórek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych;
 5. subwencji i subwencji osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
 6. wszelkich dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych;
 7. środków przyznanych w ramach pomocy z Unii Europejskiej;
 8. dotacji i subwencji przyznanych przez jednostki administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego;
 9. gospodarowania składnikami majątkowymi;
 10. działalności gospodarczej.

§13. Przeznaczenie wybranych dochodów.

 1. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację dowolnych celów statutowych Fundacji.
 2. Wszelką nadwyżkę przychodów nad kosztami działalności Fundacji przeznaczona się na realizację dowolnych celów statutowych Fundacji.

ROZDZIAŁ IV
Organy Fundacji

§14. Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji.

§15. Rada Fundacji

 1. Radę Fundacji powołuje i odwołuje Fundator. Rada Fundacji składa się z od 1 do 3 osób, w tym z  Przewodniczącego Rady Fundacji i powoływana jest na okres 4 lat.
 2. Rada Fundacji zbiera się w pełnym składzie – co najmniej dwa razy w roku.
 3. Rada podejmuje decyzję w formie uchwał.
 4. Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich członków Rady. W przypadku braku zwykłej większości głos decydujący ma Przewodniczący Rady.
 5. Zadaniem Rady jest sprawowanie nadzoru nad bieżącym funkcjonowaniem Fundacji.
 6. Nadzór, o którym mowa w pkt. 2., obejmuje w szczególności ocenę realizacji zadań statutowych przez Zarząd Fundacji, ocenę wydatkowania środków Fundacji przy uwzględnieniu celów Fundacji, opiniowanie sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji.
 7. Przy realizacji swych funkcji Rada jest niezależna od Zarządu Fundacji.
 8. Członkowie Rady Fundacji:
  a) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji,
  b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 9. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji, wysyłając zaproszenia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w których zawiadamia członków Rady o planowanym porządku obrad Rady Fundacji.
 10. Z przebiegu posiedzeń Rady Fundacji spisuje się protokoły. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Rady Fundacji.
 11. Przedstawiciel Zarządu Fundacji może uczestniczyć w posiedzeniach Rady Fundacji z głosem doradczym oraz w celu składania wyjaśnień.

§16. Zarząd Fundacji

 1. Zarząd Fundacji jest powoływany i odwoływany przez Radę Fundacji, przy czym pierwszy zarząd powołuje Fundator.
 2. Zarząd może liczyć od jednego do trzech członków.
 3. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
 4. Członek Zarządu Fundacji nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. W przypadku Zarządu jednoosobowego Zarząd podejmuje decyzję jednoosobowo. W przypadku zarządu wieloosobowego (pkt. 2 ) Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków Zarządu.
 6. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb.
 7. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu Fundacji, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

§17. Reprezentacja Fundacji

 1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji.
 2. Do składania oświadczenia i podpisywania w imieniu Fundacji upoważniony jest samodzielnie członek zarządu Fundacji.

§18. Kompetencje Zarządu

Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji, a w szczególności:

 1. Uchwalanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji;
 2. Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
 3. Powoływanie osób pełniących stanowiska kierownicze i samodzielne w Fundacji;
 4. Ustalenie wielkości zatrudnienia i zasady wynagradzania pracowników Fundacji;
 5. Przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji;
 6. Przyjmowanie, opiniowanie i uchwalanie budżetu;
 7. Reprezentacja Fundacji na zewnątrz;
 8. Podejmowanie decyzji w przedmiocie wyboru sposobów i celów przeznaczenia środków finansowych pozostających w dyspozycji Fundacji.

ROZDZIAŁ V
Działalność gospodarcza

§19. Działalność gospodarcza

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w dziedzinach:

a. 88.99Z- pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,
b. 96.09. Z – pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
c. 46.11Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów;
d. 46.17.Z – działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;
e. 46.18.Z – działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów;
f. 46.33Z – sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych,
g. 46.75.Z – sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych;
h. 49.20.Z – transport kolejowy towarów,
i. 49.41Z – transport drogowy towarów,
j. 69.10.Z. – działalność prawnicza.

 1. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji.
 2. Wartość środków majątkowych Fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą wynosi 1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych).

ROZDZIAŁ VI
Dziedziczenie

§20. W wypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, jednakże tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy w chwili składnia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe

§21. Fundacja ulega likwidacji w wypadkach określonych w ustawie,

§22. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§23. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§24. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskich fundacji o zbliżonych celach. 

Podziel się: