Zasady równouprawnienia w Fundacji "Africa Help"

Wstęp

Fundacja “Africa Help” z zaangażowaniem dąży do promowania równości płci we wszystkich aspektach swojej działalności. Wierzymy, że równość płci jest fundamentalnym prawem człowieka, podstawowym wymogiem sprawiedliwości społecznej, a także kluczowym elementem zrównoważonego rozwoju. Nasze przekonanie wynika z założenia, że społeczeństwa, które promują równość płci, są bardziej skuteczne i stabilne. W ramach naszego niezachwianego zaangażowania, opracowaliśmy następujące zasady, które kierują naszą pracą i pomagają nam osiągnąć nasze cele.

Treść zasad

  1. Zasada Równości: Fundacja “Africa Help” zobowiązuje się do promowania i przestrzegania zasady równości płci we wszystkich swoich działaniach i inicjatywach. Wszyscy pracownicy, wolontariusze, beneficjenci i partnerzy są traktowani równo, niezależnie od ich płci. Na przykład, wszyscy kandydaci do pracy są oceniani na podstawie ich umiejętności, doświadczenia i kompetencji, a nie płci.

  2. Równość w Działaniach Projektowych: Wszystkie projekty i inicjatywy realizowane przez Fundację “Africa Help” mają na celu zapewnienie równych szans kobietom i mężczyznom. Równość płci jest zintegrowana z procesem planowania, implementacji, monitoringu i ewaluacji każdego projektu. Na przykład, nasze projekty edukacyjne są zaprojektowane tak, aby dostarczać równych korzyści dla dziewcząt i chłopców, a także mężczyzn i kobiet.

  3. Równość w Zasobach: Fundacja “Africa Help” dąży do zapewnienia, że kobiety i mężczyźni mają równy dostęp do zasobów i korzyści wynikających z naszych działań. To obejmuje finansowanie, szkolenia, narzędzia, wsparcie techniczne i inne zasoby. Na przykład, nasze programy szkoleniowe są otwarte dla wszystkich, niezależnie od płci, a materiały szkoleniowe są dostępne zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet.

  4. Zasada Reprezentacji: Fundacja “Africa Help” dąży do równego udziału kobiet i mężczyzn na wszystkich poziomach decyzyjnych, zarówno w ramach organizacji, jak i w ramach projektów, które wspieramy.

  5. Zasada Szkolenia: Wszyscy pracownicy i wolontariusze Fundacji “Africa Help” otrzymują regularne szkolenia dotyczące równości płci, aby mogli efektywnie promować i wdrażać zasady równości płci we wszystkich aspektach naszej pracy. Na przykład, zespół projektowy zostaje przeszkolony, aby w pełni zrozumieć, jak uwzględnić perspektywę płci w każdym etapie cyklu projektowego, począwszy od identyfikacji potrzeb, poprzez planowanie i implementację, aż do monitoringu i ewaluacji.

  6. Zasada Odpowiedzialności: Każdy członek personelu, wolontariusz i partner Fundacji “Africa Help” jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych zasad. Wszelkie naruszenia będą odpowiednio traktowane. Na przykład, utworzyliśmy procedury zgłaszania, które umożliwiają pracownikom i wolontariuszom zgłaszanie wszelkich obaw lub naruszeń związanych z równością płci w bezpiecznym i poufnym środowisku.

  7. Zasada Przeciwdziałania Dyskryminacji: Fundacja “Africa Help” jest przeciwna wszelkim formom dyskryminacji na podstawie płci i podejmuje kroki w celu zapobiegania, identyfikowania i reagowania na takie zachowania. Na przykład, wprowadziliśmy politykę tolerancji zero dla dyskryminacji i niewłaściwego zachowania, a wszelkie doniesienia o takim zachowaniu są natychmiast i starannie badane.

Zakończenie

Te zasady stanowią podstawę naszego zaangażowania na rzecz równości płci i przeciwdziałania dyskryminacji. Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu i aktualizacji tych zasad, aby zapewnić, że nadal odzwierciedlają one nasze cele i zobowiązania, a także aktualne standardy i praktyki dotyczące równości płci. Pragniemy, aby Fundacja “Africa Help” była miejscem, gdzie każda osoba, niezależnie od płci, ma równą szansę na uczestnictwo, rozwój i przyczynianie się do naszej misji. Dziękujemy za wsparcie i zaangażowanie we wspieranie równości płci we wszystkich aspektach naszej pracy.

Podziel się: