Kategorie
Projekty

Pierwszy warsztat!

z cyklu „Nasz język- nasze uprzedzenia. Jak nie ranić słowami i uwierzyć w prawa człowieka” za nami.

Przypominamy, że fundacja prowadzi projekt finansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania o mowie nienawiści i zagadnieniach dyskryminacji.

Na pierwszych warsztatach, które odbyły się 16 września 2021, prowadziliśmy zajęcia zatytułowane „Wizualna biografia”, dzięki którym mogliśmy dowiedzieć się czegoś więcej o stereotypach tkwiących w naszych głowach od najmłodszych lat. Na podstawie zdjęcia należało stworzyć krótką biografię osoby na niej przedstawionej.

Ćwiczenie pomogło w zrozumieniu na czym polega efekt pierwszego wrażenia i jaki wpływ ma na powstawanie stereotypów i uprzedzeń oraz postrzeganie innych ludzi.

Stereotyp to  mechanizm psychologiczny, który w sposób automatyczny i bezrefleksyjny porządkuje (kategoryzuje) obserwowany świat. Zaprzeczeniem stereotypu jest fakt.

Jednak nie jesteśmy w stanie przeprowadzać naukowych badań w przypadku kontaktu z każdą nową sytuacją. Na ich podstawie „wiem” jacy są inni ludzie.

Mechanizm powstawania stereotypu opisywany jest w postaci pięciu kroków:

Pierwszy  polega na przypisaniu grupie danej cechy na podstawie wykonywanej pracy, czynności.

Drugi  to uznanie tej cechy za „naturalną”.

Trzeci  to rozciągnięcie na całą grupę.

Czwarty  dostosowanie się osób z grupy do danego wyobrażenia.

Ostatni  to swoiste potwierdzenie.

Nie potrafimy bez nich żyć. Jednak ważne jest, byśmy mieli świadomość, jak wiele z naszych codziennych sądów nie popartych jest faktami, a jedynie wynika z tego automatycznego zachowania.

Co to jest uprzedzenie i faworyzacja?

To uczucia, emocje związane z funkcjonującymi w naszych głowach stereotypami.

Jeśli dany stereotyp pokazuje daną grupę w sposób pozytywny (np. sympatyczni Czesi), to spotykając osobę tej narodowości z otwartością podejdziemy i nawiążemy kontakt. Jeśli natomiast spotkamy osobę z grupy stereotypowo uważanej za niebezpieczną – do takiego kontaktu nawet nie dojdzie – raczej będziemy unikać przedstawiciela/ki tej grupy. Pierwsza sytuacja to faworyzacja, a druga – uprzedzenie.

Czym zatem jest dyskryminacja? To przede wszystkim zaprzeczenie równości. Zaprzeczenie oparte na nieprawdziwych, nieracjonalnych przekonaniach.
W połączeniu z posiadaną władzą i działaniem (bądź zaniechaniem) prowadzi do sytuacji, w której jedna osoba z racji określonej cechy będzie gorzej traktowana niż inna, tej cechy pozbawiona.

DYSKRYMINACJA

Wszyscy możemy paść ofiarą dyskryminacji, która jest niczym innym jak  traktowaniem osób, które ze względu, płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną znajdują się w położeniu mniej korzystnym niż inne osoby w porównywalnej sytuacji.

Jednym z zadań na warsztatach było ćwiczenie zatytułowane „Torba Przeznaczenia” Każdy uczestnik przyjmował zapisaną w karcie przeznaczenia cechę, która stała się na moment jego częścią tożsamości.

Cechy były różne np. Muzułmanin, narkomanka czy uchodźca z Afryki.

Dzięki temu ćwiczeniu, każdy mógł choć na chwilę poczuć co czuje przez całe swoje życie osoba ze stygmatyzującą go cechą.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i zapraszamy na następne warsztaty 30 września 2021 o godz. 17.30 w Strefie do Wolności!