REGULAMIN BIEGU - DLA DOROSŁYCH

Fundacja „Africa Help”
ul. Trójpole 3a; Poznań
KRS: 0000669457; REGON: 366866687; NIP: 7831756307
tel. 606 717 929; e- mail: africahelp2019@gmail.com

W tych trudnych czasach dzięki wsparciu wielu ludzi i ciężkiej pracy by dostosować się do obecnych obostrzeń i zapewnić Wam maksymalne bezpieczeństwo, wypracowaliśmy formułę, która pozwala na to, byście realnie pobiegli na trasie zlokalizowanej wokół jez. Rusałka w Poznaniu z pomiarem czasu oraz medalami. Tak, byście otrzymali namiastkę normalności w tym obecnie zwariowanym świecie, a afrykańskie dzieci otrzymały niezbędną pomoc. Biegniemy w falach startując indywidualnie co kilka sekund! Z uwagi na obostrzenia, bezpieczeństwo i ko-nieczność zachowania dystansu będziecie wpuszczani do startu po 2-4 osoby w odstępach co kilka sekund. Chcemy to zrobić bezpiecznie, odpowiedzialnie przy całym rygorze Sanepid. Tego typu start znany jest z wielu np. startów w dyscyplinach narciarskich, kolarskich czy w biathlonie. Mamy zatem do czynienia ze startem falowym rozproszonym w odstępach indywidualnego startu, co kilka sekund. Klasyfikacja odbywać się będzie wg czasu netto zatem nie macie co się martwić. W razie wątpliwości śmiało będziecie mogli zapytać się w biurze zawodów. Po podsumowaniu wszystkich fal w kolejnym tygodniu ogłosimy wyniki oficjalne.

REGULAMIN BIEGU CHARYTATYWNEGO
BIEG DLA DZIECI Z MASAJOWA
1 MAJA 2021 ROKU


I. CEL IMPREZY: Celem biegu jest zbiórka pieniędzy na budowę punktu medycznego dla dzieci z masajskiej wioski Oltotoi w Tanzanii.
Fundacja z uzyskanych środków zbuduje punkt sanitarno – pielęgniarski z prysznicami, toaletami i dwoma salkami – gabinet pielęgniarki i salka edukacyjna dla dzieci i rodziców. W pobliżu powstaje wła-śnie studnia wiercona, która zaopatrzy w czystą wodę punkt medyczny.
Celem jest stworzenie jakkolwiek warunków higienicznych dla setek dzieci z okolicznych wiosek, któ-re bezpłatnie będą mogły się tam umyć po szkole, skorzystać z pomocy pielęgniarki. Będą tam rów-nież organizowane szkolenia edukacyjne z higieny zarówno dla rodziców jak i dla dzieci. Miejsce to będzie bezpłatne dla dzieci z wioski.
Obecnie dzieciaki masajskie nie mają czystej wody, a tym samym żadnych warunków do zachowania choćby podstawowej higieny. Chorują na grzybicę, cholerę, dur brzuszny – wszystko z brudu tj. braku dostępu do czystej wody i higieny.
Każdy z nas, aktywnych europejczyków, marzy o kąpieli po codziennym trudzie, a szczególnie po wy-siłku fizycznym – bieganiu. Pomyślmy także o innych, o tych którzy tej wody nie mają, a temperatura ich otoczenia i poziom wilgotności jest znacznie, znacznie wyższy.
II. ORGANIZATOR:
Organizatorem Biegu dla dzieci z Masajowa, zwanego dalej biegiem jest: Fundacja „Africa Help” Patronem biegu jest Jerzy Górski – (W 1990 roku wziął udział w Double Iron Triathlon (podwójny Ironman) w Huntsville, w którym zajął 1. miejsce. Dystans 7,6 km pływania, 360 km jazdy na rowerze i 84 km biegu pokonał w czasie 24 godzin, 47 minut i 46 sekund. Jerzy Górski jest członkiem Polskiego Związku Triathlonu, prezesem Centrum Sportowego „Głogowski Triathlon” i organizatorem wielu zawodów triathlonowych oraz biegów. W 1990 roku otrzymał brązowy Medal za Wybitne Osiągnięcia Sportowe[6], natomiast w 1996 roku otrzymał przyznawany przez „Przegląd Sportowy” i Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki tytuł Olimpionika.
III. TERMIN I MIEJSCE:
1. Termin: 1 maja 2021r. godz. 9.30
2. Start i Meta w ogrodzie restauracji ŻUK na Golęcinie przy ul. Warmińskiej 1 w Poznaniu. Biuro Zawodów biegu znajduje się w budynku POSIR przy stadionie lekkoatletycznym. Kontakt zawsze pod nr tel. 606 717 929.
IV. TRASA:
1. Bieg odbędzie się na trzy dystanse: A) 1 km dla dzieci , B) 5 km dla dorosłych (wymóg ukończenia 18 roku życia) , C) 10 km dla dorosłych (wymóg ukończenia 18 roku życia).
2. Bieg odbędzie się na trasie biegnącej od ogrodu restauracji ŻUK przy ul. Warmińskiej 1, wzdłuż wewnętrznej drogi POSIR do jeziora Rusałki, wokół jeziora Rusałka – począwszy od lewej strony jeziora, następnie odcinkiem wzdłuż drogi wew. POSIR do mety w ogrodzie restauracji ŻUK – gdzie odbędzie się impreza finałowa.
V. OPŁATY STARTOWE:
1. Opłata startowa wynosi 50 zł od startującej osoby dorosłej, 15 zł dla dzieci, wnoszona:
a) za pośrednictwem formularza do wpłat dostępnego na stronie internetowej www.ah20.org, w zakładce BIEG
lub
b) w dniu zawodów – płatna w gotówce w biurze zawodów.
2. Koszty organizacyjne pokrywają organizator i partnerzy.
VI. LIMIT:
1. Limit zawodników wynosi 100 osób.
2. Organizator ma prawo do zwiększenia limitu zawodników bez podania przyczyny.
VII. ZAPISY:
1. Elektroniczna rejestracja zawodników trwa od 11 marca do 29 kwietnia 2021 i odbywa się za pomocą strony internetowej: www.ah20.org, w zakładce BIEG. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest również przez stronę fundacji na facebooku.
2. Bezpośredni kontakt w sprawie zawodów na maila: africahelp2019@gmail.com lub też telefonicznie pod nr tel. 606 717 929.
3. Numery startowe oraz chipy do pomiaru czasu będą wydawane w dniu zawodów w Biurze Zawodów za okazaniem dowodu wpłaty i dowodu tożsamości.
VIII. PROGRAM ZAWODÓW:
godz. 8.00-9.15- wydawanie numerów startowych;
godz. 9.15 – ustawianie się uczestników biegu na linii startowej;
godz. 9.30 – start biegu; przy czym UWAGA WAŻNA INFORMACJA: uczestnicy tego dobrowolnego biegu będą startować falami w małych grupach – od/do 2 – 4 osób,
godz. 11.00 – zakończenie biegu na wszystkich dystansach;
godz. 12.00 – 13.30 – wręczanie nagród i impreza finałowa.
IX. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. W biegu mogą brać udział wszyscy chętni, którzy spełniają poniższe warunki:
a) W zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który zgłosi swoje uczestnictwo w biegu za pomocą formularza zgłoszeniowego, wniesie opłatę startową oraz w dniu biegu w Biurze Zawodów podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).
b) Zawodnicy w wieku 6 – 18 lat, poza wypełnieniem formularza zgłoszeniowego, wniesieniem opłaty, zobowiązani są dodatkowo do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia osoby niepełnoletniej do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w Biurze Zawodów.
X. SZATNIE, DEPOZYT:
1. Szatnie i depozyt znajdują się na terenie POSIR na Golęcinie – w budynku przy stadionie lekkoatletycznym.
2. Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie organizator nie odpowiada.
3. Pozostawienie i odbiór depozytów odbywać się będzie na podstawie numeru startowego.
4. W szatni obowiązują aktualne zasady związane z epidemią COVID – 19. Prosimy o noszenie maseczek.
XI. ZASADY KLASYFIKACJI I PRZYZNAWANIA NAGRÓD:
1. Klasyfikacja wśród kobiet i mężczyzn będzie prowadzona niezależnie dla biegu,
2. W klasyfikacji indywidualnej nagrodzeni zostaną: trzy kobiety z najlepszym czasem przebiegu oraz trzech mężczyzn z najlepszym czasem przebiegu,
3. Zawodnik na mecie bez numeru startowego i elektronicznego chipu do pomiaru czasu, nie będzie sklasyfikowany.
4. Wyniki biegu zostaną opublikowane na stronie: www.ah20.org
5. Wszystkie 100 osób, które spełnią warunki uczestnictwa biegu i go ukończą otrzymają pamiątkowy medal.
6. Osoby, które zajmą trzy pierwsze miejsca otrzymają dodatkowo puchary.
7. Dokładne informacje o nagrodach będą publikowane na: www.ah20.org
XII. POMIAR CZASU:
1. Klasyfikacja zawodników odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego (czas netto).
2. Pomiar czasu będzie prowadzony elektronicznie, za pomocą chipów.
3. Numer startowy należy zamocować z przodu koszulki. Zabrania się jakiejkolwiek modyfikacji w zamocowaniu numeru startowego. Posiadanie numeru startowego zamocowanego w w/w miejscu jest warunkiem sklasyfikowania.
XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Bieg rozegrany będzie bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Uczestnicy biegu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność.
3. Bieg jest dobrowolny, opiera się na spontanicznym udziale uczestników.
4. Uczestnicy biegu powinni mieć świadomość aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju i w Poznaniu. Uczestnicy biegu, jak i osoby im towarzyszące powinny podczas kontaktu w szatni, czy na terenie restauracji Żuk, lub w ogrodzie tejże restauracji zachować wszelkie aktualnie obowiązujące zasady i nakazy epidemiologiczne – w tym obowiązek noszenia maseczki.
5. Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków przez jednostki zgłaszające lub indywidualnie – organizator nie zapewnia żadnej formy ubezpieczenia grupowego.
6. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numer startowy przypięty z przodu, centralnie na klatce piersiowej.
7. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę Biegu.
8. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami.
9. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników, w tym korzystania z kijków Nordic Walking.
10. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.
11. Organizator zapewnia napoje na trasie.
12. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
13. Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu, jak również nie stosowanie się do decyzji sędziów przenosi na uczestników odpowiedzialność stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
14. Podczas biegu będzie obecny ratownik medyczny.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
16. Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
17. Pobranie numeru startowego i podpisanie listy startowej jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.
18. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora ich wizerunku w celu promocji imprezy i dokumentowania zawodów, a także na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji biegu przez podmioty współorganizujące, partnerów oraz sponsorów zawodów.
19. Interpretacja regulaminu należy do organizatora.
20. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie bez podania przyczyny.
21. Dodatkowe informacje o partnerach, nagrodach i innych sprawach związanych z zawodami będą publikowane na stronie internetowej oraz profilu facebook organizatora.

Prezes Fundacji „Africa Help”

Anna Walkowiak 

Przetwarzanie danych:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Biegu dla dzieci z Masajowa zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „RODO” jest Fundacja Africa Help z siedzibą w Poznaniu przy ul. Trójpole 3a (dalej jako Administrator Danych Osobowych). W każdym przypadku, na żądanie osoby, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobo-wych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprze-ciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO.
2. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo lub audio-wideo. Uczestnik udziela Fundacji Africa Help niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku w następujących polach eksploatacji:
– utrwalenie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką rozpowszechniane w dowolnej formie
– udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarz lub kopii na której utrwalono wizerunek w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w biegu,
– wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej
– publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wy-branym.
– zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i na bilbordach, emisje w przekazach telewizyjnych i radiowych
– Organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia oficjalnym sponsorom i partnerom biegu sublicencji (dalszej licencji) na wykorzystanie utrwalonego wizerunku Uczestnika w zakresie nie szerszym niż zakres udzielonej im licencji.
Organizator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom (np. wolontariuszom wydającym pakiety, obsłudze pomiaru czasu), które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem biegu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji bie-gu. Od momentu rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych osobie której dane dotyczą przysługują prawa ograniczenia, usunięcia oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych jednak skutkować to będzie niemożliwością uczestnictwa w organizowanym biegu.

Podziel się: